Pierwszy kierunek magisterski PWSZ w Pile

Na PWSZ w Pile studia magisterskie na kierunku Praca socjalna nastawione są przede wszystkim na praktyczne przygotowanie specjalistach kadr. Uczelnia kieruje ofertę do absolwentów kierunków z obszaru nie tylko nauk społecznych, ale i humanistycznych, medycznych, a nawet ekonomicznych. – Otwieramy dwie specjalności: zarzadzanie projektami socjalnymi oraz wsparcie społeczne i rehabilitacja w pracy socjalnej – informuje prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski, Rektor Uczelni. Ich program jest tak skonstruowany, że w przeciągu czterech semestrów, można albo poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności praktyczne albo przekwalifikować się i tym samym zwiększyć swoje możliwości na rynku pracy – dodaje.

Uczelnia zaobserwowała, że zarówno polski, jak i europejski rynek pracy jest coraz bardziej nastawiany na zatrudnienie dobrze i praktycznie przygotowanych specjalistów wsparcia socjalnego. Popyt na tego rodzaju usługi pojawia się w związku z trendami demograficznymi (starzejące się społeczeństwo kontynentu) oraz pojawianiem się nowych problemów społecznych oraz narzędzi do ich rozwiązywania. W Polsce polityka społeczna realizowana jest nie tylko poprzez instytucje państwowe, ale i na rozmaitych szczeblach samorządowych. Nowe podejście do pracy socjalnej przesuwa zasadniczy nacisk na profilaktykę w usługach z dotychczasowej interwencji socjalnej.

Zarządzanie projektami socjalnymi
Polityka społeczna coraz częściej prowadzona jest w ramach zarządzania projektowego. To wymaga od pracowników socjalnych umiejętności przygotowywania i rozliczania dokumentacji projektowej oraz kwalifikacji z obszaru technik zarządzania projektem. Podczas studiów magisterskich na PWSZ studenci specjalności “zarządzanie projektami socjalnymi” nabędą kompetencje społeczne, kompetencje miękkie i twarde umożliwiące realizację zadań z obszaru profilaktyki i interwencji społecznych. W dużej części program studiów daje kawalifikacje do działań w oparciu o fundusze strukturalne i środki pochodzące z unijnych programów wsparcia w ramach jednolitej Europy Socjalnej. Zwłaszcza działań podejmowanych w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Dzięki temu absolwenci specjalności będą mogli działać na rzecz rozwiązania problemów nierównomiernego i niezrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gmin. Będą potrafili realizować działania na obszarach zdegradowanuch gospodarczo i o podwyższonym stopniu wykluczenia społecznego.

Wsparcie społeczne i rehabilitacja w pracy socjalnej
Polityka rządowa zakłada intensyfikację działań związanych ze starzeniem się polskiego społeczeństwa. Realizowany jest Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020. Zakłada, że w najbliższych latach wzrośnie popyt na nowe kadry pracowników socjalnych przygotowanych do działań wśród seniorów. Podczas studiów na specjalności “wsparcie społeczne i rehabilitacja w pracy socjalnej” na PWSZ w Pile będzie można poznać zasady rozwoju efektywnej edukacji prozdrowotnej we wszystkich okresach życia człowieka – w tym w podeszłym wieku. Studenci nauczą się promować zdrowy styl życia w każdym wieku. Będą wiedzieć jak skutecznie popularyzaować i rozwijać ofertę edukacyjną w zakresie prawidłowego żywienia dostosowanego do zmieniającego się organizmu osoby starszej. Zdobędą wiedzę na temat profilaktyki typowych chorób wieku starszego. Poznają także zagadnienia zdrowia psychicznego i zmian w psychice osoby starzejącej się.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *