Kierunki przyrodnicze
||

Kierunki przyrodnicze

Dyscypliny związane z biologią, chemią i fizyką. W zależności od kierunku, musisz być orłem w jednej z nich. Do tej grupy zaliczamy między innymi zootechnikę, astronomię, fizykę techniczną, chemię, geodezję i kartografię. Jeśli najlepiej przyswajasz wiedzę z biologii, chemii i fizyki, interesuje Cię przyroda i reguły funkcjonowania otaczającego świata, prawdopodobnie znajdziesz tu kierunek dla siebie. Kierunki przyrodnicze oparte są na…

Edukacja środowiskowa – kierunek studiów
|

Edukacja środowiskowa – kierunek studiów

Edukacja środowiskowa to jeden z kierunków nauk społecznych, który przygotowuje studentów do pracy w obszarze ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, pedagogiki, socjologii, psychologii oraz ekologii. Po ukończeniu studiów mają możliwość pracy jako edukatorzy ekologiczni, projektanci i realizatorzy programów edukacyjnych, doradcy w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Studia edukacji środowiskowej otwierają wiele perspektyw zawodowych i umożliwiają zaangażowanie w działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego.

Geologia stosowana – kierunek studiów
|

Geologia stosowana – kierunek studiów

Geologia stosowana to jeden z kierunków nauk przyrodniczych, który łączy w sobie wiedzę geologiczną z praktycznym zastosowaniem w różnych dziedzinach. Studenci tego kierunku zdobywają umiejętności w zakresie analizy i interpretacji danych geologicznych oraz ich wykorzystywania do rozwiązywania problemów związanych z geologią i ochroną środowiska. Głównym celem geologii stosowanej jest przede wszystkim wykorzystanie wiedzy geologicznej do poszukiwania i eksploatacji surowców mineralnych, ochrony zasobów naturalnych i środowiska oraz zapobiegania klęskom naturalnym.

Ekologia i ewolucja – kierunek studiów
|

Ekologia i ewolucja – kierunek studiów

Na kierunku ekologia i ewolucja studenci zdobywają wiedzę z zakresu związków między organizmami a ich środowiskiem oraz ewolucji i zmienności organizmów. Celem tych studiów jest zrozumienie dynamiki środowiska, wzorców ewolucyjnych i oddziaływań między organizmami. Kierunek ten pozwala na zgłębienie tajemnic natury i jej różnorodności oraz zdobycie umiejętności analizy i zrozumienia zjawisk zachodzących w ekosystemach.

Bioinformatyka i biologia systemów – kierunek studiów
|

Bioinformatyka i biologia systemów – kierunek studiów

Bioinformatyka i biologia systemów to jeden z kierunków naukowych, skupiający się na interdyscyplinarnej dziedzinie badawczej, która łączy biologię, informatykę, matematykę i statystykę. Badania w tym obszarze koncentrują się na analizie i interpretacji dużych zbiorów danych biologicznych, zastosowaniu metod informatycznych do zrozumienia biologicznych procesów i projektowaniu systemów biologicznych. Studia z bioinformatyki i biologii systemów umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w zaawansowanych badaniach biologicznych i rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań w medycynie, rolnictwie, przemyśle farmaceutycznym i innych dziedzinach.

Ochrona przyrody – kierunek studiów
|

Ochrona przyrody – kierunek studiów

Pewnie myślisz: czym różni się ochrona przyrody od ochrony środowiska? Ochrona przyrody zajmuje się zasobami naturalnymi, bada, jakie gatunki fauny i flory warto chronić i jak to robić najlepiej. Tymczasem ochrona środowiska jest bardziej związana z badaniem i zapobieganiem zanieczyszczeniom, np. wód czy powietrza. Studia na kierunku ochrona przyrody są dla Ciebie, jeśli masz w sobie pasję przyrodnika, lubisz biologię i doceniasz bogactwo natury. Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej? Zachęcamy do dalszej lektury! 

Stosowana psychologia zwierząt – kierunek studiów
|

Stosowana psychologia zwierząt – kierunek studiów

Prawo, normy etyczne, a także świadomość społeczna wyznaczają dość wysokie standardy traktowania zwierząt, a ich obecność w otoczeniu staje się ważnym elementem kształtującym postawy konsumenckie. Kierunek kształcenia Stosowana psychologia zwierząt stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu psychologii zwierząt, posiadających kwalifikacje umożliwiające prawidłowe rozpoznawanie potrzeb behawioralnych zwierząt w konkretnych warunkach hodowlanych oraz określanie i realizację możliwych sposobów ich zaspokojenia.

Bioinżynieria – kierunek studiów
|

Bioinżynieria – kierunek studiów

Bioinżynieria to topowe studia. Walka o jedno miejsce jest bardzo zacięta. Mimo, że ten kierunek można w Polsce studiować na kilkunastu uczelniach, nie dla wszystkich wystarczy miejsc. Kto chce zostać bioinżynierem musi być mocno „wygimnastykowany” z biologii i chemii. Matura z tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym to podstawa! Druga sprawa niemniej istotna to odpowiednie predyspozycje. Wśród cech i umiejętności predestynujących do studiowania bioinżynierii znajdują się między innymi: cierpliwość, odpowiedzialność, zorganizowanie, konsekwencja, dokładność.

Geoinformatyka – kierunek studiów
||

Geoinformatyka – kierunek studiów

Geoinformatyka to kierunek studiów nastawiony na kształcenie specjalistów zajmujących się profesjonalnym stosowaniem narzędzi informatycznych w naukach o Ziemi. Uczelnie oferują studia na kierunku geoinformatyka w dwóch formach: studiów trzyletnich (licencjackich) i uzupełniających studiów magisterskich. Na oba etapy edukacji akademickiej obowiązuje rekrutacja w postaci konkursu świadectw/dyplomów. By dostać się na geoinformatykę należy mieć jak najlepsze stopnie z przedmiotów ścisłych (matematyki, fizyki, informatyki) lub z geografii oraz języka obcego.