BHP w Leśnictwie – studium podyplomowe

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich (preferowane techniczne kierunki ukończonych studiów). Warunkiem podjęcia studiów jest zawarcie umowy o warunkach odpłatności za studia między Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu a słuchaczem w formie pisemnej oraz złożenie potwierdzenia wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów. Koszt uczestnictwa w Studium wynosi 3500 zł za 2 semestry. Istnieje możliwość wpłaty w dwóch równych ratach semestralnych.
Wymagane dokumenty:
– odpis lub potwierdzona notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
– wniosek o przyjęcie na studia
– kwestionariusz osobowy
– skierowanie z zakładu pracy ze zobowiązaniem pokrycia całości kosztów studiów lub deklaracja – – pokrycia całości kosztów studiów (w przypadku osób niekierowanych przez zakład pracy)
– jedno zdjęcie.
Dokumenty należy przesłać na adres:
Studium Podyplomowe BHP w Leśnictwie
Katedra Użytkowania Lasu
ul. Wojska Polskiego 71A
60-625 Poznań
Wykładowcami Studium są pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz praktycy zajmujący się problematyką bhp z Dyrekcji Generalnej LP w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji LP w Poznaniu oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
Cele i zadania Studium Podyplomowego
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą w zakresie nowoczesnych narzędzi kształtowania warunków i środowiska pracy oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy.
Studia adresowane są do osób pracujących w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy lub chcących przygotować się do pracy w takim charakterze, pracowników firm świadczących usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób, które chcą specjalizować się w problematyce związanej z bezpieczeństwem i ochroną człowieka w środowisku pracy oraz poszukiwać zatrudnienia w tym obszarze w leśnictwie i pokrewnych działach gospodarki.
Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do pełnienia zadań pracownika służb BHP zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468).
Czas trwania studiów i forma prowadzenia zajęć
Studium trwa 1 rok (2 semestry), łącznie 196 godzin dydaktycznych, w tym 146 godzin wykładów i seminariów oraz 50 godzin zajęć ćwiczeniowo-projektowych. Zajęcia będą realizowane w trybie zaocznym, podczas 10. dwudniowych zjazdów jeden raz w miesiącu.
Termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2009 r.
Termin zakończenia zajęć: czerwiec 2010 r.
Warunki ukończenia Studium jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów programowych
wykonanie pracy dyplomowej z obszaru tematycznego Studium i jej pozytywna obrona przed komisją. Absolwenci Studium otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Kontakt
W sprawie zgłoszeń oraz informacji dodatkowych prosimy o kontakt
dr inż. Witold Grzywiński
tel. (61) 848 77 56, 848 77 57
fax (61) 848 77 55
e-mail: witold.grzywinski@up.poznan.pl

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *