Znasz język obcy na poziomie A1, B2 a może C2?

W związku z powszechnością, metoda potrzebna jest zarówno w zrozumieniu wymagań językowych stawianych przed kandydatem na studia, jak i w rozmowie kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą. Ujednolicony system pozwala tworzyć programy językowe, egzaminy i podręczniki w całej Europie na kanwie jednakowych ustaleń. Ułatwia w ten sposób wzajemną uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń.

Na język obcy każdy z nas ma swoją tajną broń i uczy się go w sposób mocno zindywidualizowany. System nie jest sztywnym szablonem. To, że uczeń czy student rozumie język na wysokim poziomie, nie oznacza wcale, że na tym samym poziomie mówi i pisze. Każdą czynność językową można ocenić zatem oddzielnie.

Europejski system definiuje trzy podstawowe poziomy kompetencji językowych. Poniżej ogólna skala:

Użytkownik początkujący (Basic user)
  • A1 (Breakthrough) – rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, zakładając,  że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest pomocny.
  • A2 (Waystage) – rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
Użytkownik samodzielny (Independent user)
  • B1 (Treshold) – rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych mu spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, znane, lub które go interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
  • B2 (Vantage) – rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
Użytkownik zaawansowany (Competent user)
  • C1 (Effective operational proficiency) – rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.
  • C2 (Mastery) – rozumie praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Ocen poziomu według skali z pewnością pomoże w zrozumieniu stawianych przed Tobą wymagań. Ułatwi również innym ocenę Twoich kwalifikacji.

Jeśli chcesz opanować język obcy na poziomie C2 i jednocześnie zdobyć gruntowną wiedzę z zakresu historii, geografii i kultury danego regionu, to zainteresuj się bogatą ofertą studiów filologicznych prowadzonych przez polskie uczelnie.


A na koniec pytanie za 100 punktów, czyli: jaki język obcy wybrać? Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ale może poniższy film ułatwi Wam podjęcie decyzji?

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *