Nowe kierunek na Uniwersytecie Warszawskim

Jak podkreśla szefowa nowego kierunku dr Agnieszka Janiak-Jasińska, pozwoli on zainteresowanym dawną i współczesną Warszawą poznać specyfikę rozwoju urbanistycznego miasta stołecznego, historyczne i aktualne uwarunkowania funkcjonowania władz miejskich i samorządowych czy procesy demograficzne, charakterystyczne dla dotkniętej dwoma wojnami aglomeracji wielkomiejskiej. Nowy kierunek dostarczy także wiedzy o architekturze i życiu kulturalnym Warszawy oraz jej relacjach z Mazowszem.

W programie studiów przewidziano 260 godzin zajęć, w tym 52 godzin wykładów, 86 godzin konwersatoriów oraz 122 godzin ćwiczeń prowadzonych przez specjalistów z Instytutu Historycznego UW, Instytutu Historii PAN, Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Muzeum Warszawskiej Pragi, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Muzeum Powstania Warszawskiego i Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Cały cykl studiów obejmie łącznie 15 spotkań sobotnio-niedzielnych organizowanych, co dwa tygodnie (w I semestrze – siedem zjazdów, w II semestrze – osiem). Zajęcia rozpoczynają się 10 października.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby z tytułem magistra, które ukończyły dowolny kierunek studiów. Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów według kolejności zgłoszeń dwa razy w ciągu roku akademickiego. Warunkiem uruchomienia studiów jest wyczerpanie minimalnego limitu miejsc. Minimalna liczba słuchaczy to 15 osób, zaś maksymalna – 45 osób.

Zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów można składać do 25 września w siedzibie Studium Podyplomowego w Instytucie Historycznym na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Wymagane dokumenty to podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika studium, odpis dyplomu, jedno zdjęcie, życiorys w postaci kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony: www.ihuw.pl ) oraz zobowiązanie do ponoszenia odpłatności za studia (do pobrania ze strony: www.ihuw.pl).

źródło: PAP – Nauka w Polsce

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *