Polish hospitality

Polonistyka – komparatystyka – kierunek studiów

Od kandydatów na komparatystykę oczekuje się zainteresowania literaturą w zakresie szerszym niż tylko literatura polska, a także zjawiskami związanymi z kulturą, sztuką i ich wzajemnymi powiązaniami. Studia ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności postrzegania literatury w różnych kontekstach innych zjawisk kulturowych, natomiast literatury polskiej – w perspektywie literatury obcej. Studia mają charakter interdyscyplinarny, co zapewnia możliwość dogłębnego poznania polskiego dziedzictwa kulturowego w kontekście kultury europejskiej. Chcesz wiedzieć więcej?

Gdzie studiować komparatystykę?

Komparatystyka to jeden z kierunków humanistyczno-społecznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować komparatystykę.

W trakcie studiów:

W programie studiów znajdują się przedmioty kształcenia polonistycznego np. kurs literatury polskiej od literatury staropolskiej po najnowszą literaturę polską, poetyka i teoria literatury, gramatyka języka polskiego, jak i przedmioty dotyczące zagadnień związanych z innymi dziedzinami kultury np. historia filozofii, językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria kultury, oraz przedmioty pomocnicze, kształtujące liczne kompetencje i umiejętności ogólne np. kultura języka, logika praktyczna, redakcja tekstu, retoryka i stylistyka praktyczna, aż wreszcie przedmioty dające konkretną wiedzę i umiejętności potrzebne w późniejszym życiu zawodowym jak np. ochrona własności intelektualnej. Program studiów uzupełniają warsztaty badawcze, warsztaty krytyczne i praktyki zawodowe, które przygotowują do praktycznego wykorzystania umiejętności zdobytych w czasie studiów.

Po studiach: 

Studia te kładą nacisk na kształtowanie wielu umiejętności praktycznych. Uniwersalność   przejawiająca się w interdyscyplinarnym charakterze studiów daje dobre podstawy do dalszego kształcenia w różnych dziedzinach. Absolwenci kierunku polonistyka – komparatystyka dobrze orientują się nie tylko w zagadnieniach związanych z literaturą rodzimą, ale też z literaturą obcą w powiązaniu z innymi formami działalności kulturalnej jak film, muzyka, sztuki plastyczne, a także z innymi dziedzinami współczesnej humanistyki. Absolwenci są wysoko cenionymi pracownikami organizacji i instytucji zajmujących się kulturą, w tym organizacji pozarządowych, muzeów i innych instytucji kultury czy wydawnictw. Pracę komparatyści znajdują również w mediach, a także w różnych sektorach usług, jak tłumaczenia czy turystyka. Po odbyciu dodatkowego kursu kształcenia pedagogicznego, absolwenci mają uprawnienia do nauczania języka polskiego, a w przypadku wyboru odpowiedniej dalszej ścieżki kształcenia – także nauczania języka polskiego jako obcego.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *