Socjologia stosowana – kierunek studiów
|

Socjologia stosowana – kierunek studiów

Student posiądzie specjalistyczną wiedzę w zakresie nowoczesnych „technologii społecznych” oraz przygotowanie w zakresie humanistycznym. W szczególności opanuje wiedzę z zakresu historii filozofii, logiki, etyki, współczesnych teorii kultury, a więc nabędzie uniwersalne narzędzia analizy intelektualnej, które z łatwością może wykorzystać do rozwiązywania nowych, oryginalnych problemów, z którymi spotka się w przyszłej pracy zawodowej w obszarze rynkowym, politycznym lub kulturowym. Będzie umiał identyfikować problemy i zjawiska społeczne.

Socjologia techniki i ekologii – kierunek studiów
|

Socjologia techniki i ekologii – kierunek studiów

Studenci kierunku socjologia techniki i ekologii uczą się o ekologicznych i technologicznych ruchach społecznych, o formach oporu społecznego przed rozwojem w obszarze technologii i ekologii. Zapoznają się z programami edukacyjnymi w instytucjach oraz z nierównościami społecznymi w obszarze technologii i ekologii. Zyskują wiedzę o społeczeństwie ryzyka, zdrowiu i medykalizacji społeczeństwa, organizacji i zarządzaniu systemami technicznymi i ekologicznymi. Jest Jeśli chcesz wiedzieć więcej, koniecznie zapoznaj się z dalszą częścią artykułu!

Etyka – kierunek studiów
|

Etyka – kierunek studiów

Studia przeznaczone są dla osób wybitnie zainteresowanych problematyką etyczną w demokratycznej Polsce, w Europie i na świecie, dla osób, które pragną zdobyć kompetencje racjonalne, dyskursywne i demokratyczne. Studenci uczą się rozumienia i koordynowania odmiennych stanowisk, a zarazem budowania konsensu lub poszanowania dla demokratycznej różnicy i dyssensu. Poznają doniosłość wrażliwości i emocji moralnych w zachowaniu moralnym, a z drugiej strony – doniosłość werbalizacji, argumentacji i uprawomocnienia, które są warunkiem tworzenia racjonalnej woli społecznej.

Amerykanistyka – kierunek studiów
|

Amerykanistyka – kierunek studiów

Studiowanie amerykanistyki związane jest przede wszystkim z poznawaniem tematyki związanej ze społeczeństwami i państwami amerykańskimi, funkcjonującymi historycznie i współcześnie na obszarze Ameryki Północnej oraz Ameryki Łacińskiej. Studia oferują rozszerzoną wiedzę odnoszącą się do różnorodnych zagadnień społecznych, migracyjnych i etnicznych, analizując je zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Jeśli chcesz rozpocząć ciekawe studia społeczne, a dodatkowo nauczyć się języka, być może są to studia dla Ciebie! Zainteresowany?

Zdrowie środowiskowe – kierunek studiów
|

Zdrowie środowiskowe – kierunek studiów

Kierunek zdrowie środowiskowe jest elementem zdrowia publicznego. Obszar zainteresowania to zagrożenie zdrowia wywołane przez środowisko, takie jak: zanieczyszczenia chemiczne, wpływ czynników fizycznych oraz psychospołecznych. Ważne staje się badanie i rozpoznawanie tych czynników, aby ocenić, zapobiegać i eliminować ich obecność w środowisku. W trakcie nauki studenci zdobywają umiejętności identyfikacji problemów w dziedzinie środowiskowych zagrożeń zdrowia, wyróżniają się znajomością metod eliminacji narażenia na szkodliwe czynniki środowiskowe.

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja – kierunek studiów
|

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja – kierunek studiów

Kierunek pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacyjnej, która pozwala zrozumieć problemy społeczne i wynikające z nich patologie, a co za tym idzie skutecznie im zapobiegać. Podczas studiów na kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja student zdobywa umiejętności rozpoznawania i diagnozowania problemów społecznych uwzględniając czynniki psychologiczne i społeczne, a także resocjalizacji osób narażonych na patologie i wykluczenie społeczne. Z pewnością nie są to studia dla każdego. Zainteresowany?

Kognitywistyka – kierunek studiów
|

Kognitywistyka – kierunek studiów

Kierunek studiów kogniwistyka, zwany również naukami poznawczymi, jest coraz bardziej popularnym wyborem dla osób zainteresowanych badaniem i zrozumieniem procesów poznawczych człowieka. Jest to interdyscyplinarna dziedzina, która łączy elementy psychologii, filozofii, nauk komputerowych, lingwistyki i neurobiologii. Studenci kogniwistyki mają możliwość zgłębiania tajemnic funkcjonowania umysłu, poznawania procesów myślowych, percepcji, uczenia się, pamięci, języka i innych aspektów ludzkiej inteligencji.

Praca socjalna – kierunek studiów
|

Praca socjalna – kierunek studiów

Pracownik socjalny to człowiek, który nie ucieka od trudnej i obciążającej psychicznie pracy. Jego codzienność związana jest z zaspokajaniem potrzeb ludzi znajdujących się w kłopotach życiowych, związanych z utratą pracy, patologiami społecznymi, alkoholizmem, utratą bliskich, uzależnieniami, bezdomnością i innymi uwarunkowaniami, zaburzającymi normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Każde działanie pracownika socjalnego musi być rozważne, przemyślane i podejmowane w horyzoncie odpowiedzialności za swoich podopiecznych. Zapoznaj się z dalszą częścią artykułu.

Polityka społeczna – kierunek studiów
|

Polityka społeczna – kierunek studiów

Polityka społeczna to działanie mające na celu zaspokojenie potrzeb społecznych i rozwiązywanie problemów dotyczących społeczeństwa. Jako nauka zalicza się do grupy społecznych i zajmuje się teorią polityki społecznej. W zakres zainteresowań polityki społecznej wchodzą zagadnienia prawne, polityczne, ekonomiczne, socjologiczne. Kandydata na ten kierunek powinna cechować otwartość, zdolność empatii i poczucie odpowiedzialności. Warto dodać, że przynajmniej 40% zajęć powinny stanowić seminaria, konwersatoria i ćwiczenia. Kto jest idealnym kandydatem na ten kierunek?

Nauki o rodzinie – kierunek studiów
|

Nauki o rodzinie – kierunek studiów

Nauki o rodzinie to studia, które mogą być świetnym początkiem stabilnej kariery zawodowej. Zainteresowanie problematyką rodziny stale wzrasta, dzięki temu obserwuje się znaczny wzrost zatrudnienia w instytucjach rządowych i pozarządowych, których misją jest pomoc rodzinie. Potrzeba zatem na rynku pracy ekspertów, którzy będą mogli podjąć obowiązki pracownika socjalnego, doradcy małżeńskiego, kuratora społecznego i rodzinnego lub, oczywiście po odbyciu przygotowania pedagogicznego, jako nauczyciel przygotowania do życia w rodzinie. Zainteresowany?