Modern business colleagues using mobile app and discussing infor
|

Zarządzanie informacją – kierunek studiów

Studia na kierunku zarządzanie informacją dają słuchaczom niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie organizacji i zarządzania zasobami informacyjnymi oraz komercyjnego świadczenia usług informacyjnych dla różnych podmiotów. W programie studiów duży nacisk kładzie się na zapoznanie studentów z rolą informacji i sektora informacyjnego w społeczeństwie, z uwzględnieniem takich zagadnień, jak zastosowanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, projektowanie i zarządzanie systemami informatycznymi, narzędzia wyszukiwania.

Gdzie studiować zarządzanie informacją?

Zarządzanie informacją to jeden z kierunków ekonomicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować zarządzanie informacją.

W trakcie studiów:

Postęp cywilizacyjny oraz ciągły przyrost zasobów informacyjnych wymuszają konieczność posiadania umiejętności organizacji, selekcji, porządkowania i przekazywania informacji i wiedzy oraz biegłego posługiwania się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi. Uzyskanie takich kompetencji umożliwia program nauczania łączący wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, ekonomii i informatyki. Program studiów na kierunku zarządzanie informacją obejmuje zagadnienia z zakresu efektywnego wykorzystania zasobów informacyjnych, rzeczowych i finansowych, dostępnych w otoczeniu biznesowym przedsiębiorstwa. Dają to przede wszystkim przedmioty poświęcone technikom podejmowania decyzji, doskonaleniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie czy innowacyjnym zastosowaniom technologii informatycznych w zarządzaniu.

Najczęściej wykładane przedmioty:
bazy danych; źródła informacji; techniki i technologie multimedialne; media i komunikowanie masowe; międzynarodowe i polskie przepisy prawa dotyczącego mediów, informacji i Internetu; systemy informacji publicznej; system komputerowy i oprogramowanie komputerowe; administrowanie siecią lokalną; biblioteki i sieci biblioteczne; usługi i zasoby informacyjne w Internecie i sieciach lokalnych; organizacja informacji i wiedzy; narzędzia i metody wyszukiwania i selekcji informacji; podstawy projektowania systemów informacyjnych; komputerowy skład tekstu [DTP]; projektowanie serwisów WWW; techniki komunikacyjne; grafika prezentacyjna, komunikacja społeczna i medialna; systemy komunikowania w nauce; metody zarządzania; historia kultury; nauka o książce, bibliotece i informacji; czytelnictwo; analiza i opracowanie dokumentów; bibliotekarstwo; historia książki i bibliotek; społeczne konteksty działalności biblioteczno-informacyjnej i problematyki użytkowników informacji; projektowanie i ocena systemów, usług informacyjnych i bibliotecznych; zagadnienia wydawnicze i księgarskie; źródła i wyszukiwanie informacji; społeczeństwo informacji i wiedzy; terminologia specjalistyczna z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa; kierunki badawcze w informacji naukowej; bibliotekoznawstwo i bibliologia; zarządzanie i marketing w bibliotekarstwie i praktyce informacyjnej; problematyka prawna w działalności informacyjnej i bibliotecznej; etyka w działalności informacyjnej i bibliotecznej.

Po studiach:

Absolwenci kierunku zarządzanie informacją znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, jako kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla, jako pracownicy działów informatycznych, zasobów ludzkich, działów odpowiedzialnych za prawidłowe wdrażanie strategii w organizacji oraz badawczo-rozwojowych.

Absolwent powinien być przygotowany do pracy w różnych instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów i zbiorów informacji o dokumentach oraz systemami informacyjnymi.

Absolwent zarządzania informacją może pracować w:

 • wszystkich typach bibliotek,
 • ośrodkach i centrach informacji europejskiej, branżowej i naukowej,
 • instytucjach zajmujących się przetwarzaniem informacji, zarówno w postaci tradycyjnej jak i elektronicznej,
 • pracowniach bibliograficznych,
 • wydawnictwach, archiwach,  księgarniach,
 • ośrodkach i pracowniach prasoznawczych,
 • szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

Absolwent przygotowany jest do pracy w działach:

 • media
 • public relations
 • wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjnych
 • tworzenie i administracja baz danych
 • tworzenie stron i portali internetowych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *