Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa – kierunek studiów
|

Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa – kierunek studiów

Kierunek studiów uruchomiono, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom producentów mięsa oraz młodzieży, gotowej do pracy w sektorze mięsnym. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Przekazują cenną wiedzę z dziedzin nauk rolniczych i ekonomicznych oraz umiejętności cenione na rynku pracy. O przyjęcie na studia ubiegać się mogą wszyscy maturzyści. Najłatwiej będą mieli ci, legitymujący się dobrze zdaną maturą z języka nowożytnego i przedmiotów przyrodniczych. Warunkiem jest posiadanie choć minimalnej wiedzy i umiejętności z zakresu biologii i języka obcego.

Inżynieria odnawialnych źródeł energii – kierunek studiów
|

Inżynieria odnawialnych źródeł energii – kierunek studiów

Inżynieria odnawialnych źródeł energii to bardzo przyszłościowe studia inżynierskie, kształcące specjalistów, którzy zasilą kadry prężnie rozwijającego się sektora gospodarki pozyskiwania energii z zasobów odnawialnych. Na kierunku studiów Inżynieria odnawialnych źródeł energii nauczysz się przygotowywać rzetelne programy energetyczne – m.in. dla samorządów lokalnych – z zakresu odnawialnych źródeł energii i jednocześnie będziesz potrafił oceniać ich wpływ na środowisko, a także zdobędziesz kwalifikacje aby zostać prywatnym wytwórcą energii.

Rewitalizacja dróg wodnych – kierunek studiów
|

Rewitalizacja dróg wodnych – kierunek studiów

Rewitalizacja dróg wodnych to kierunek dla wszystkich chcących związać swoją przyszłość z dziedziną przebudowy i odnawiania szlaków wodnych, a także miejsc, na których szlaki te się znajdują lub mają dopiero powstać. W Polsce istnieje ponad 3,6 tys. km szlaków wodnych, niestety prawie wszystkie zupełnie są zaniedbane, potrzebni są zatem specjaliści potrafiący podjąć działania mające na celu przywrócenie gospodarczej i turystycznej użyteczności rzek oraz istniejących kanałów. Aby dowiedzieć się więcej na temat kierunku, zapraszamy do dalszej lektury!

Architektura – kierunek studiów
|

Architektura – kierunek studiów

Studiowanie architektury wymaga przełamania pewnych popularnych stereotypów edukacyjnych. Mówi się bowiem, że uczniowie przejawiają talenty do nauk ścisłych lub humanistycznych. Człowiek, który świetnie maluje raczej rzadko bywa podejrzewany o uzdolnienia matematyczne. Dobry fizyk zdecydowanie nie kojarzy się z talentem plastycznym. Tymczasem architektura wymaga wszechstronności oraz wielu talentów. Do cech i kompetencji architekta należą: umiejętność pracy z wieloma skomplikowanymi systemami informatycznymi, wyobraźnia i kreatywność, znajomość materiałów, dokładność. W jaki sposób najlepiej przygotować się do rekrutacji na architekturę?

Technologie i systemy bezpieczeństwa – kierunek studiów
|

Technologie i systemy bezpieczeństwa – kierunek studiów

Kierunek technologie i systemy bezpieczeństwa to studia, które poświęcone są szeroko pojętym problemom bezpieczeństwa obiektów przemysłowych, infrastruktury, informacji i środowiska naturalnego. Kierunek ten pozwala na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy o szerokim zakresie tematycznym związanym z zagrożeniami w każdej dziedzinie życia publicznego. Specjalistyczne treści oraz bogaty program studiów sprawia, że absolwenci bez większych trudności znajdą pracę. Zastanawiasz się gdzie? Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do dalszej lektury!

Telekomunikacja – kierunek studiów
|

Telekomunikacja – kierunek studiów

Kierunek studiów telekomunikacja kształci specjalistów w zakresie projektowania, realizacji i eksploatacji urządzeń transmisji danych, sygnałów obrazu i dźwięku. Na Telekomunikacji student zostaje przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów w zakresie projektowania, realizacji i eksploatacji analogowych i cyfrowych układów, urządzeń oraz systemów telekomunikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Elektronika – kierunek studiów
|

Elektronika – kierunek studiów

Elektronika jest dziedziną techniki i nauki, która zajmuje się obwodami elektrycznymi zawierającymi, obok elementów elektronicznych biernych, elementy aktywne, takie jak lampy próżniowe, tranzystory i diody. W obwodach takich można wzmacniać słabe sygnały dzięki nieliniowym charakterystykom elementów czynnych (i ich możliwościom sterowania przepływem elektronów). Podobnie możliwość pracy urządzeń jako przełączniki pozwala na przetwarzanie sygnałów cyfrowych. Studia na takim kierunku nie należą do łatwych, ale dają bardzo duże szanse na zatrudnienie.

Technologie energii odnawialnej – kierunek studiów
|

Technologie energii odnawialnej – kierunek studiów

Studia na kierunku technologie energii odnawialnych dają słuchaczowi podstawową wiedzę z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń branży odnawialnych źródeł energii. Pozna on zasady mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.  Kandydatami na ten kierunek są przede wszystkim osoby o umysłach ścisłych, którzy nie boją się trudnych studiów, bo w zamian dostaną wykształcenie techniczne, które da im bardzo duże szanse zatrudnienia. Jeśli w przyszłości chciałbyś rozpocząć ten kierunek, czytaj dalej!

Budowa jachtów – kierunek studiów
|

Budowa jachtów – kierunek studiów

Słuchacz kierunku budowa jachtów zyskuje wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą: algebrę, geometrię, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego, wiedzę w zakresie chemii, obejmującą chemię ogólną, niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów chemicznych występujących w przyrodzie oraz zapobiegania niepożądanym efektom procesów chemicznych. Zainteresowany? Czytaj dalej! 

Ekologiczne źródła energii – kierunek studiów
||

Ekologiczne źródła energii – kierunek studiów

Celem studiów na kierunku ekologiczne źródła energii jest zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii, czyli ze stosowanymi rozwiązaniami energetycznymi w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, małej energetyki wodnej a także wykorzystania biomasy. Studenci poznają rolę odnawialnych źródeł energii w gospodarce światowej a następnie Polski, a także uwarunkowania prawne dotyczące wprowadzenia tych źródeł oraz skutki ekologiczne. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do dalszej lektury!