Amethyst rock on the table of a geology student.
|

Geofizyka – kierunek studiów

Geofizyka to dyscyplina w dziedzinie nauk o Ziemi, w której bada się Ziemię jako planetę metodami naukowymi używanymi w fizyce. Przedmiotem badań w geofizyce są procesy fizyczne zachodzące w geosferach: litosferze, atmosferze i hydrosferze. Celem badań geofizycznych jest wyjaśnienie zjawisk obserwowanych w Ziemi na gruncie pojęć i terminów fizyki, wykorzystując prawa i teorie fizyki. Student kierunku geofizyka powinien cechować się ambicją w stawianiu sobie niestandardowych problemów badawczych oraz wyobraźnią przestrzenną i zdolnościami plastycznymi.

Gdzie studiować geofizykę?

Geofizyka to jeden z kierunków przyrodniczych związanych z fizyką i geografią Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować ten kierunek studiów.

W trakcie studiów

Geofizyka jest nauką teoretyczną i praktyczną. Po zdobyciu wiedzy z zakresu nauk ścisłych takich jak fizyka, matematyka, informatyka, oraz specjalizacyjnych geologia, mineralogia, sejsmologia, petrologia, student zapoznaje się z obsługą nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej i jest gotowy przystąpić do doświadczeń oraz eksperymentów terenowych.

Po studiach

Absolwenci geofizyki mogą znaleźć pracę w:

  • Instytucie Geofizyki PAN,
  • przedsiębiorstwach badań geofizycznych,
  • Państwowym Instytucie Geologicznym,
  • Głównym Instytucie Górnictwa,
  • działach geologicznych i geofizycznych kopalń,
  • firmach geodezyjnych,
  • instytucjach związanych z ochroną środowiska,
  • laboratoriach badawczych,
  • szkołach.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *