Prisoner
|

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika resocjalizacyjna to jeden z kierunków humanistyczno-społecznych. Obejmuje dziedzinę nauk społecznych, która zajmuje się procesem resocjalizacji osób zagrożonych lub związanych z zachowaniami dewiacyjnymi. Studenci pedagogiki resocjalizacyjnej zdobywają wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa oraz innych nauk, które są niezbędne do pracy z grupami społecznymi dotkniętymi problemami resocjalizacyjnymi.

Gdzie studiować pedagogikę resocjalizacyjną?

Pedagogika resocjalizacyjna to jeden z kierunków pedagogicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować pedagogikę resocjalizacyjną.

Najczęściej wykładane przedmioty:

Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika penitencjarna, Instytucje resocjalizacyjne, Podstawy wiedzy o uzależnieniach, Psychologia resocjalizacyjna, Techniki socjoterapeutyczne i penitencjarne, Patologie środowisk wychowawczych, Diagnostyka psychopedagogiczna, Praca opiekuńczo-wychowawcza, Teoretyczne koncepcje zachowań dewiacyjnych, Andragogika, Psychoterapia, Socjoterapia, Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, Zarządzanie penitencjarne, Diagnostyka psychopedagogiczna, Prawo rodzinne, Prawo karne, Interwencja kryzysowa.

Po studiach:

Absolwenci pedagogiki resocjalizacyjnej znajdują pracę w: – placówkach resocjalizacyjnych i profilaktycznych, – świetlicach socjoterapeutycznych, – poradniach psychologiczno-pedagogicznych, – domach dziecka, – ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, – ośrodkach wsparcia rodzin, – sądach, – policji, – zakładach karnych, – straży miejskiej, – wojsku jako specjalista ds. wdrażania programów profilaktycznych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *